Apa makna yang terkandung pada lagu Cinta Nusa?

Lirik Lagu Cinta Nusa

Indonesia gemah ripah lohjinawi
Alam endah hejo lembok sugih mukti
Subur tutuwuhan beunghar pepelakan
Daun hejo ngemploh karaharjan lemah cai
Kakayon tumuwuh subur pajangkung-jangkung
Petetan ngawujud sirung pagulung-gulung
Piraku rek rela, piraku rek tega
Alam nu ngemploh hejo,
Pinarengan ngarangrangan, teu kariksa
Tutuwuhan nutup alas bandawasa
Tatangkalan nutup gunung ngambah reuma
Peryogi dijaga, iraha diriksa
Kakayon mangpaat sumber kahirupan bangsa
Mamala tanah ngupluk nungtun gimir ketir
Bahaya gunung urug padataran banjir
Rempug pada tukuh samakta gagarap
Nagara tanah ngeblak 
Dipelakan tatangkalan hejo ngemploh
Sawajarna putra bangsa nu merdeka
Di padesan pasiringan jeung di kota
Andon gotong royong, lakon silih rojong
Rampak ngahejokeun tanah ngeblak di mamana
Saihwan rame gawe pada moho dolog
Pelakan tong kalarung unggal tanah ngoblog
Singkil babarengan Langkah sauyunan
Kakayon hejo ngemploh
Karya ragem gotong royong rereongan

Makna dan arti lagu Cinta Nusa

makna lagu mp3 terbaru pada situs empetilu.top:

  • arti dari lagu cinta nusa
  • makna lagu cinta nusa
  • makna lagu inta nusa