MODEL SURAT PERJANJIAN

 MODEL
SURAT PERJANJIAN

Nomor : ……………………………….              
Yang bertanda tangan dibawah ini saya :
Nama                                  : …………………………………………………………………………….
Tempat/Tgl. Lahir               : …………………………………………………………………………….
Kelas                                   : …………………………………………………………………………….
Jurusan                               : …………………………………………………………………………….
Nomor Induk                      : …………………………………………………………………………….
Pengakuan : Telah melanggar peraturan
dan tata tertib madrasah berupa :
1.
…………………………………………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………

B E R J A N J I

1.  Akan mentaati segala peraturan dan
tata tertib yang berlaku di Madrasah
………………………………
2. 
Akan menjaga nama baik diri sendiri, madrasah, keluarga, masyarakat, agama, dan tidak
 akan
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji.
3.  Tidak akan
mengulangi kesalahan tersebut diatas dimasa-masa mendatang.
S A N K S I
Bila ternyata dikemudian hari setelah diadakan
perjanjian kami melanggar salah satu poin 1, 2, atau 3 kami sanggup dikeluarkan
dari Madrasah…………………………………….
Demikian perjanjian ini saya buat dalam keadaan sadar
dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain.
                                                                                                ……………………………………………….
Mengetahui                                                                                          Yang
membuat perjanjian
Kepala Madrasah,
…………………………………………………                                        ………………………………………………..
MENGETAHUI
                                                            Orang
tua/Wali siswa                                                  
………………………………………………………