KESALAHAN DALAM MEMBACA AL-QURAN

KESALAHAN
DALAM MEMBACA AL-QURAN
Imam Jalaluddin
as-Suyuty menjelaskan bahwa ada dua lahn yang mungkin terjadi yaitu :
1.     
اللحن الجلى
: kesalahan yang nyata pada lafazh sehingga kesalahan tersebut dapat diketahui
baik oleh ulama qiraat maupun kebanyakan. Lahn Jahliy ini ada yang mengubah
makna dan ada yang tidak mengubah makna.
Lahn
Jaliy yang dapat mengubah makna ialah :
a.      
Bergantinya suatu huruf dengan huruf lain ابدال حرف بحرف))
Contoh : …
ولعلكم تشكرون (QS. Al-Jatsiyah : 12)
Apabila lafazh تشكرون dibaca تسكرون  huruf syin berubah menjadi sin, maka artinya
menjadi … dan mudah-mudahan kamu mabuk.
b.     
Bergantinya suatu harakat dengan harakat lain (ابدال حركة بحركة)
contoh : صراط
الذين انعمت عليهم  (QS.
Al-Fatihah : 7)
Apabila lafazh انعمتَ   dibaca  انعمتُ maka dham,irnya berubah انا menjadi aku, sehingga artinya menjadi : (yaitu) orang-orang
yang telah aku anugerahkan ni’mat kepada mereka.
c.      
Bertambah atau berkurangnya huruf (زيادة
او نقصان الحروف)  
Contoh : انعمت
dibaca  اَنَمْتَ
         انعمت    
Dibaca  انعمته   
Adapun Lahn Jaliy yang tidak mengubah
makna contohnya :
الحمد للهِ        dibaca الحمد
للهُ  atau lafazh لم يلد ولم يولدْ dibaca لم يلدُ
ولم يولدُ walaupun tidak merubah makna, keduanya termasuk Lahn Jaliy.
2.     
اللحن الخفى
yaitu kesalahan yang tersembunyi pada lafazh. Kesalahan ini hanya dapat
diketahui oleh para ulama Qiraat atau kalangan tertentu yang mendalami Qiraat.
:
a.      
Membaca dlommah dengan suara antara dlommah dan fathah,
seperti membaca dlommahnya lafazh انتمُ
dan عليكمُ dengan suara antara dlommah dan fathah.
b.     
Membaca Kasroh dengan suara antara Kasroh dan fathah,
seperti membaca Kasrohnya lafazh بهِ
dan عليهمْ dengan suara antara Kasroh dan Fathah.
c.      
Menghilangkan dengung lafazh yang seharusnya dibaca
dengung atau sebaliknya.
d.     
Menghilangkan ghunnah lafazh yang seharusnya dibaca
ghunnah, menambah atau mengurangi ukuran ghunnah suatu bacaan.
e.      
Menggetarkan (takrir) huruf Ra secara berlebihan atau
sebaliknya.
f.      
Menebalkan (taghlizh) suatu huruf lam tidak pada
tempatnya.
g.     
Menambah atau mengurangi ukuran Mad suatu bacaan.
CARA MEMBACA AL-QURAN
YANG DILARANG
1.     
At-Tarqish (الترقيص)
Yaitu
pembaca sengaja berhenti pada huruf mati namun kemudian dihentikannya secara
tiba-tiba, seakan-akan ia sedang melompat atau berjalan cepat.
2.     
At-Tahzin (التحزين)
Yaitu
pembaca membaca dengan mimic atau gaya yang dibuat sedsih atau hamper menangis
yang bertujuan semata-mata sebagai daya tarik bagi pwndwngar.
3.     
At-Tar’id (الترعيد)
Yaitu
pembaca mengalunkan suara yang terlalu bergetar mirip suara orang yang yang
kedinginan atau kesakitan.
4.     
At-Tathrib (التطريب)
Yaitu
mendendangkan dan melagukan al-Quran sehingga membaca panjang (mad) bukan pada
tempatnya.
5.     
At-Tarji’  (الترجيع) 
Yaitu
membaca al-Quran dengan nada rendah kemudian tinggi, dengan nada rendah dan
tinggi dalam satu nad.
6.     
At-Tahrif        (التحريف)
Yaitu
membaca al-Quran bersamaan orang (koor) suatu ayat yang panjang dengan
bergantian berhenti untuk berenafas, sehingga jadilah ayat ytang panjang itu
bacaan yang tak terputus-putus.
1.       komponen pokok perhatian adalah :
 1. Gambar
  bunyi (Huruf)
 2. Getaran
  bunyi (Makharijul Huruf)
 3. Ritme
  bunyi (Harokat)
 1. Model
  Membaca Al-Quran secara garis besar terdapat dua macam yaitu :
1.  الطريقة البغدادية yaitu metode yang mengajararkan al-Quran dengan cara dieja
mulai dari pengenalan jenis huruf al-Quran atau huruf arab, lalu mengenal
penambahan harokat dengan perbedaan bunyi, perubahan-perubahan huruf dengan
double huruf atau dengan mematikan (sukun) huruf lainnya. Sampai penyambungan
antara satu huruf kepada huruf yang lainnya sehingga menjadi satu lafadz.
2, الطريقة الصوتية yaitu metode pengajaran
al-Quran dengan cara langsung bersuara (melafalkan huruf).
التمرينات في مخارج
الحروف والتجويد
ا
اَ اِ اُ
بَـا
أَو
أَن
أَنِئَئنَ
مِنَ المُؤنِ
مَئِيئًا
أَنِئًا
ب
بَ بِ بُ
بَب
بُو
بُن
بَنِبَبنَ
مِنَ المُبنِ
مَبِيبًا
بَنِبًا
ت
تَ تِ تُ
بَت
تُو
تُن
تَنِتَتن
مِنَ المُتنِ
مَتِيتًا
تَنِتً
ث
ثَ ثِ ثُ
بَث
ثُو
ثَن
ثَنِثَثن
مِنَ المُثنِ
مَثِيثَا
ثَنِثًا
ج
جَ جِ جُ
بَج
جُو
جَن
جَنِجَجنَ
مِنَ المُجنِ
مَجَيجًا
جَنِجًا
ح
حَ حِ حُ
بَــــح
حُو
حَن
حَنِحَحنَ
مِنَ المُحنِ
مَحَيحًا
حَنِحًا
خ
خَ خِ خُ
بَــــخ
خُو
خَن
خَنِخَخنَ
مِنَ المُخنِ
مَخِيخًا
خَنِخًا
د
دَ دِ دُ
بَد
دُو
دَن
دَنِدَدنَ
مِنَ المُدنِ
مَدِيدًا
دَنِدًا
ذ
ذَ ذِ ذُ
بَذ
ذُو
ذَن
ذَنِذَذنّ
مِنَ المُذنِ
مَذِيذًا
ذَنِذًا
ر
رَ رِ رُ
بَر
رُو
رَن
رَنِرَرنَ
مِنَ المُرنِ
مَرِيرًا
رَنِرًا
ز
زَ زِ زُ
بَز
زُو
زَن
زَنِزَزنَ
مِنَ المُزنِ
مَزِيزًا
زَنِزًا
س
سَ سِ سُ
بَس
سُو
سَن
سَنِسَسنَ
مِنَ المُسنِ
مَسِيسًا
سَنِسًا
ش
شَ شِ شُ
بَش
شُو
شَن
شَنِشَشنَ
مِنَ المُشنِ
مَشِيشًا
شَنِشًا
ص
صَ صِ صُ
بَص
صُو
صَن
صَنِصَصنَ
مِنَ المُصنِ
مَصِيصًا
صَنِصًا
ض
ضَ ضِ ضُ
بَض
ضُو
ضَن
ضَنِضَضنَ
مِنَ المُضنِ
مَضِيضًا
ضَنِضًا
ط
طَ طِ طُ
بَط
طُو
طَن
طَنِطَطنَ
مِنَ المُطنِ
مَطِيطًا
طَنِطًا
ظ
ظَ ظِ ظُ
بَظ
ظُو
ظَن
ظَنِظَظنَ
مِنَ المُظنِ
مَظِيظًا
ظَنِظًا
ع
عَ  عِ 
عُ
بَع
عُو
عَن
عَنِعَعنَ
مِنَ المُعنِ
مَغِيغًا
عَنِعًا
غ
غَ  غِ 
غُ
بَغ
غُو
غَن
غَنِغَغنَ
مِنَ المُغنِ
مَعِيعًا
غَنِغًا
ف
فَ فِ فُ
بَف
فُو
فُن
فَنِفَفنَ
مِنَ المُفنِ
مَفِيفًا
فَنِفًا
ق
قَ قِ قُ
بَق
قُو
قُن
قَنِقَقنَ
مِنَ المُقنِ
مَقِيقًا
قَنِقًا
ك
كَ كِ كُ
بَك
كُو
كَن
كَنِكَكنَ
مِنَ المُكنِ
مَكِيكًا
كَنِكًا
ل
لَ لِ لُ
بَل
لُو
لَن
لَنِلَلنَ
مِنَ المُلنِ
مَلِيلاً
لَنِلاً
م
مَ مِ مُ
بَم
مُو
مَن
مَنِمَمنَ
مِنَ المُمنِ
مَمِيمًا
مَنِمًا
ن
نَ نِ نُ
بَن
نُو
نَن
نَنِنَننَ
مِنَ المُننِ
مَنِينًا
نَنِنًا
و
وَ وِ وُ
بُو
وُو
وَن
وَنِوَونَ
مِنَ المُونِ
مَوِيوًا
وَنِوًا
هـــ
هــَ هــِ هــُ
بَه
هُو
هَن
هَنِهَهنَ
مِنَ المُهنِ
مَهِيهًا
هَنِهًا
لا
بَلاَ
ء
ي
يَ يِ يُ
بَي
يُو
يَن
يَنِيَينَ
مِنَ المُينِ
مَيِييًا
يَنِيًا
SOAL PRAKTEK
 1. Jelaskan
  sejarah asal mula terjadinya perbedaan dalam membaca Al-Quran…
 2. Jelaskan
  sebab-sebab terjadinya perbedaan dalam membaca al-Quran….
 3. Jelaskan
  persamaan dan perbedaan antara Al-Quran, Al-Qira’ah, Al-Tajwid,
  Al-Tilawah, Al-Tadarrus dan Al-Tadabbur…
 4. Cari dan
  Tulislah masing-masing satu ayat al-Quran disertai dengan sakal dan
  tarjamah yang terdapat lafadz Al-Quran, Al-Qira’ah, Al-Tilawah,
  Al-Tadarrus dan Al-Tadabbur….
 5. Sebutkan
  Model-model membaca al-Quran dan macam-macam metode membaca al-Quran yang
  bapak / ibu ketahui dan jelaskan kelebihan dan kelemahan dari
  masing-masing model dan metode tersebut….
 6. Dalam
  membaca al-Quran terdapat dua kesalahan, sebutkan dua kesalahan tersebut
  disertai dengan memberikan masing-masing 5 contoh ayat al-Quran…
 7. Sebutkan
  dan jelaskan yang bapak ibu ketahui cara membaca al-Quran yang dilarang….
 8. Dalam
  Ilmu Tajwid bacaan Imalah hanya satu ayat, sedangkan dalam Ilmu Qira’ah
  lebih dari satu, cari dan tulis minimal 7 ayat al-Quran yang boleh dibaca
  Imalah menurut Ilm Qira’ah dan 1 ayat al-Quran menurut Ilmu Tajwid….
 9. Bagaimana
  Pendapat para ulama tentang membaca tartil, cepat, sedang dan lambat,
  bacaan mana yang lebih baik disertai dengan dalil yang menguatkannya..
 10.  Bagaimana pendapat para ulama dan
  sauadara tentang bacaan dengan menggunakan qira’ah sab’ah?